You can choose

  • book a single class

    25 Australian dollars
  • monthly pass

    1,000 Australian dollars
  • annual pass

    1,000 Australian dollars